ที่
ประเภทบุคลากร
จำนวนทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
1
ผู้อำนวยการ
1
-
1
2
รองผู้อำนวยการ
1
-
1
3
ข้าราชการครูสายผู้สอน
17
17
34
4
พนักงานราชการ
1
-
1
5
ครูอัตราจ้าง
2
2
4
6
ครูชาวต่างชาติ
1
1
2
7
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน
-
3
3
8
ลูกจ้างประจำ
2
-
2
9
ลูกจ้างชั่วคราว
2
1
3
รวมทั้งหมด 
27
24
51